Podmínky použití 1. Rozsah platnosti a podmínky pro bezplatné užití hry
  1. Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují bezplatné užití hry a jejího obsahu včetně internetových stránek, aplikací, nadstavbových prvků a dalších materiálů, stejně jako s tím souvisejících služeb poskytovaných společností Playata GmbH.

  2. Využívání služeb, webových stránek, nadstavbových prvků, obsahu či aplikací a s tím souvisejících dalších služeb je v zásadě bezplatné. Uživatel má však případně možnost získat od třetích smluvních partnerů práva k využití speciálního herního obsahu. Ohledně získání tohoto obsahu platí zvláštní podmínky použití, jak je uvedeno níže.

  3. Konkurenční podmínky pro uživatele nejsou výslovně vyjádřeny. Přístup k nabídce služeb Vám bude poskytnut jen tehdy, potvrdíte-li souhlas s těmito VOP. VOP si můžete kdykoliv prohlédnout na webové stránce www.herozerogame.com pod heslem VOP a vytisknout si je pro svou potřebu a/nebo uložit.

  4. www.herozerogame.com, služby, nadstavbové prvky, obsah a aplikace spravuje:


   Playata GmbH
   Vordere Sterngasse 4-6; 90402 Nürnberg
   obchodní ředitel Mathias Fabian
   obchodní rejstřík: městský soud Norimberk, HRB 30815


   (dále označována jako „provozovatel“ či „Playata GmbH“)
   Podrobnosti o společnosti Playata GmbH najdete zde: Impressum.


   Za celosvětovým uvedením hry na trh (i za platbami za virtuální herní měnu a/nebo dalším herním obsahem za úplatu) stojí společnost:


   European Games Group AG
   Předseda: Johannes Sevket Gözalan
   Oberanger 43
   D-80331 München
   obchodní rejstřík: městský soud Mnichov, HRB 187516


   Pro vysvětlení: tyto VOP společnost European Games Group AG k ničemu neopravňují ani nezavazují. Smlouva mezi Vámi a Společností European Games Group AG vzniká pouze tehdy, pokud byste od společnosti European Games Group AG nakoupili virtuální měnu či jiný herní obsah. Pro tento případ platí pouze zvláštní podmínky společnosti European Games Group, které si můžete zobrazit zde. Tyto VOP nezohledňují žádná ustanovení ohledně virtuální měny či dalšího herního obsahu, získaných za úplatu. V případě rozporu mezi těmito VOP a zvláštními podmínkami společnosti European Games Group AG platí zvláštní podmínky.

  5. Svým souhlasem s těmito VOP vyjadřujete souhlas s aktuálním zněním těchto VOP.

  6. Tyto VOP plně nahrazují starší verze VOP pro Hero Zero.

  7. Herní obsahy a další nabídky služeb společnosti PLAYATA se neustále rozvíjejí, jsou aktualizovány a přizpůsobovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům nejnovější verzi služeb, aby tak bylo zajištěno správné použití služeb a obsahu.

  8. Připojení uživatele k samotnému internetu, stejně jako k tomu potřebná systémová konfigurace, především používaný prohlížeč, nejsou službami společnosti PLAYATA a nejsou tudíž součástí těchto podmínek použití. Uživatel je sám zodpovědný za zajištění vhodného, aktuálního a bezpečného hardwaru a softwaru.

  9. Využívání nabídky služeb v základní verzi je bezplatné. Určité nadstavbové prvky jsou však k dispozici pouze platícím uživatelům (viz § 5 těchto VOP).

  10. Uživateli jsou společností PLAYATA dány k dispozici komunikační kanály pro zveřejňování vlastního obsahu a příspěvků. Těmi se rozumí zejména oficiální fóra internetových stránek provozovaných společností PLAYATA, které smí uživatel v rámci reálné dostupnosti používat. PLAYATA v tomto ohledu poskytuje výhradně technickou možnost výměny informací. Nárok na poskytnutí takových možností komunikace však nevzniká.


   Provozovateli není umožněno přebírat bezprostřední kontrolu nad veškerými zveřejněnými příspěvky. Provozovatel nemůže permanentně sledovat příspěvky návštěvníků a členů online. Nepřebírá tak žádnou zodpovědnost za obsah, správnost a formu jednotlivých zveřejněných příspěvků. Každý uživatel je jakožto autor sám zodpovědný za svůj příspěvek. Zveřejňování protiprávních, urážlivých a/nebo příspěvků, pro které je možno autora trestně stíhat, je výslovně zakázáno. Každý uživatel se zavazuje ze zákona vždy dodržovat stávající ustanovení, jež vyplývají např. z trestního práva, ochrany mládeže, zákona o ochranných známkách, autorského práva a zákona o nekalé soutěži. Zveřejňování komerční reklamy v příspěvcích je též zakázáno, ať už se jedná např. o text, odkaz či vložený banner. Společnost PLAYATA si vyhrazuje právo mazat příspěvky stejně jako odebírat jednotlivým uživatelům na určitou dobu či napořád oprávnění přispívat.


   Dále platí pravidla hry dle § 7 a ochrana autorských práv a práv třetích osob dle § 9 těchto podmínek použití.

 2. Závěrečná ustanovení smlouvy a obsah smlouvy
  1. Registrací a/nebo využíváním nabídky služeb uživatel bezvýhradně souhlasí s těmito VOP a s dalšími provozními předpisy. Je-li k registraci vyžadována e-mailová adresa, je nutno ověřit, že patří uživateli osobně, a uživatel na ní musí být soustavně k zastižení pro potřeby komunikace ze strany společnosti Playata GmbH po celou dobu užívání hry. Z tohoto důvodu je výslovně zakázáno používání jednorázových e-mailových adres (tzv. trashmailů). Registrace je povolena pouze fyzickým osobám.

  2. Je-li registrace součástí využití nabídky služeb, může si uživatel v průběhu registrace zvolit povolené herní jméno (nick). Herní jméno nesmí poškozovat práva třetích stran, ani porušovat pravidla slušného chování. Nárok na přidělení speciálního uživatelského jména neexistuje. Nepřípustnými uživatelskými jmény jsou zejména e-mailové a internetové adresy a slova, jež neodpovídají technickým požadavkům (...).

  3. Prezentace našeho herního portálu, případně hry, na příslušných webových stránkách nepředstavuje žádnou závaznou nabídku. Teprve vyplněním registračního formuláře (je-li registrace součástí využití nabídky služeb) či instalací nabídky služeb podává uživatel v souladu s § 145 občanského zákoníku závazný návrh na uzavření smlouvy. K tomu je třeba srozumitelně vyplnit všechna pole registračního formuláře, která jsou označena jako důležitá, podle § 2, oddíl 1. těchto VOP a následně potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Po přijetí Vašeho návrhu obdržíte automaticky zasílaný e-mail na adresu, kterou jste zadali do registračního formuláře, čímž potvrdíme přijetí Vaší objednávky. Smlouva se společností PLAYATA vstupuje v platnost teprve potvrzením prohlášení o přijetí tohoto potvrzovacího e-mailu.

  4. Uživatel nemá na registraci do hry, přístup k ní či účasti na hře žádný nárok. Společnost PLAYATA je oprávněna zamítnout potvrzení a přijetí registrace bez udání důvodu.

 3. Povinnosti uživatele
  1. Registrací či využitím nabídky služeb potvrzuje uživatel svou zletilost. Je-li uživatel nezletilý, potvrzuje odesláním registračního formuláře či využitím nabídky služeb, že splňuje kritéria pro věkové omezení.

  2. Registrace smí být provedena pouze osobně, nikoliv automatizovaně a nikoliv třetí osobou.

  3. V případě registrace za účelem využití nabídky služeb se uživatel zavazuje využít nabídku služeb pouze s jedním účtem na jeden herní svět (server). To znamená, že již registrovanému uživateli bude vytvoření nového účtu na tom samém herním světě umožněno pouze tehdy, bude-li stávající účet smazán. Vytváření a správa vícera účtů (tzv. multi-účtu) na tom samém herním světě jsou zakázany. Takové multi-účty mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění dle svobodného uvážení společnosti PLAYATA zmraženy a smazány.

  4. Uživatel se registrací či využíváním nabídky služeb zavazuje používat svůj účet výhradně pro osobní účely ve smyslu nabídky služeb. Používání pro reklamní účely jakéhokoliv druhu (včetně šíření reklamy a jiných komerčních nabídek) je výslovně zakázáno.

  5. Účet je vázán na osobu a je výslovně nepřenosný. Uživatel se tudíž zavazuje nepředávat svůj účet třetím stranám, ať už za úplatu či zdarma.

  6. Uživatel se zavazuje zacházet se svými přihlašovacími daty, a zejména s hesly, jako s přísně tajnými a chránit se před neoprávněným přístupem třetích stran. Pod „přihlašovacími daty“, příp. „hesly", se rozumí pořadí všech písmen a/nebo znaků a/nebo čísel, jež jsou použity k identifikaci uživatele, čímž by mělo být vyloučeno použití účtu neoprávněnými třetími stranami. Heslo nesmí být identické s herním jménem a musí být kombinací čísel a písmen.

  7. Uživateli je zakázáno používat přihlašovací data jiného uživatele.

  8. Uživatel se zavazuje neprodleně se obrátit na provozovatele, kdykoliv pojme podezření, že nějaká třetí strana neoprávněně získala či by mohla získat jeho přihlašovací data. Existuje-li podezření na zneužití či nebezpečí zneužití, je společnosti PLAYATA dovoleno dočasně zablokovat zainteresované účty do doby, než bude podezření prošetřeno.

  9. Manipulativní zásahy do nabídky služeb jsou zakázány. Mezi tyto patří především používání softwaru a mechanismů, jež znemožňují nabídku služeb či zajišťují uživateli nespravedlivou výhodu před ostatními hráči. Mezi jinými se jedná o tvorbu a/nebo používání hacků, modů, cheatů, botů, nástrojů pro data mining a automatizovaných pluginů v prohlížeči.

  10. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla hry v souladu s § 7 těchto VOP.

 4. Povinnosti společnosti PLAYATA
  1. Společnost PLAYATA umožňuje každému schválenému účastníkovi bezplatnou účast na nabídce služeb.

  2. Společnost PLAYATA zaručuje přístupnost herního obsahu po 90% roku. Toto se vztahuje k dostupnosti herního obsahu serveru společnosti PLAYATA. Za případné poruchy internetových služeb nepřebírá společnost PLAYATA žádnou zodpovědnost. Z této záruky jsou též vyňaty přerušení a poruchy, jež jsou nutné při nezbytné údržbě.

  3. Společnost PLAYATA se zavazuje zamezit hrozbě ztráty dat používáním odpovídajících opatření pro zabezpečení dat (tzv. backups). V případě ztráty dat však není možné opakovat akce provedené po vytvoření bodu obnovy. Společnost PLAYATA vyjadřuje svou ochotu zachovat se k uživatelům, jichž se toto dotýká, vstřícně tím, že budou přijata herní opatření k nápravě. Nárok na tento vstřícný krok nevzniká.

 5. Nadstavbové prvky, platby
  1. Vytvoření účtu (je-li k dispozici) a využívání základní verze nabídky služeb je zdarma. Ve hře lze zdarma sbírat a získávat předměty a virtuální měnu (například virtuální herní měny jako jsou aktuálně donuty, hvězdičky, diamanty, kredity atd.). S využitím virtuální herní měny lze ve hře odemknout tzv. nadstavbové prvky, tj. ojedinělé doplňky oproti základní verzi (dále označovány jako nadstavbové prvky). Přesný popis a funkce jednotlivých nadstavbových prvků jsou detailně popsány na internetových stránkách hry a/nebo aplikace. Za úplatu je nadto též možné získat herní měnu a určité předměty od společnosti European Games Group AG (avšak, pro upřesnění, nikoliv od společnosti PLAYATA).

  2. Uživateli nevzniká povinnost získávat virtuální herní měnu a nadstavbové prvky za úplatu.

  3. Společnost PLAYATA si vyhrazuje právo měnit druh, rozsah a obsah nadstavbových prvků, tyto již více nenabízet či nabízet i v bezplatné základní verzi.

  4. Uživatel má za úplatu možnost získat speciální předměty a virtuální herní měnu (například virtuální herní měny jako jsou aktuálně donuty, hvězdičky, diamanty, kredity atd.) vždy výhradně od společnosti European Games Group AG jakožto smluvního partnera. Poplatky za virtuální herní měnu stejně jako metody platby jsou detailně popsány na internetových stránkách hry a/nebo aplikace. Kde je to možné, rozumí se cenami konečné ceny včetně daně a platby za převod finančních prostředků, potažmo jejich poskytnutí (změny či odchylky pro jednotlivé země vyhrazeny). Pro získání speciálních předmětů či virtuální herní měny platí zvláštní podmínky společnosti European Games Group; v případě rozporu mezi tímto § 5 a zvláštními podmínkami společnosti European Games Group AG platí zvláštní podmínky.

  5. Společnost European Games Group je oprávněna požadovat platbu za získání virtuální herní měny předem. Platby za získanou virtuální herní měnu jsou splatné okamžikem uzavření smlouvy se společností European Games Group AG, tj. potvrzením uživatele o získání virtuální měny (například virtuální herní měny jako jsou aktuálně donuty, hvězdičky, diamanty, kredity atd.).

  6. Aktuálně dostupné způsoby platby (např. PayPal, kreditní karta, prémiová SMS) vyplývají ze zvláštních smluvních podmínek společnosti European Games Group. Uživatel nemá žádné právo požadovat od společnosti European Games Group AG, aby nabízela či přijímala konkrétní způsoby platby. Poplatky budou strženy v souladu s volbou uživatele.

  7. Je-li uživatel vůči společnosti European Games Group AG v prodlení s platbou za získané předměty či virtuální herní měnu, je společnost PLAYATA na požádání společnosti European Games Group AG oprávněna dočasně zablokovat příslušný účet uživatele do doby, než bude dluh uhrazen. Povinnost uživatele uhradit dohodnutý poplatek se tímto nemění.

  8. Herní možnosti získané prostřednictvím virtuální herní měny v rámci prohlížečové hry (např. předměty, zkrácení čekací doby, energie a další takto získané funkce) nelze vrátit; není-li dohodnuto jinak, nevzniká v tomto ohledu též žádná povinnost náhrady poplatku uhrazeného za virtuální herní měnu.


   Vypoví-li uživatel licenční smlouvu, nemá společnost European Games Group AG žádnou povinnost vrácení virtuální herní měny.

 6. Žádné právo na odvolání
  1. Jelikož je využívání hry jako takové pro uživatele bezplatné, neexistuje žádné právo na odvolání. Výpověď smlouvy se řídí §§ 10, 11 těchto VOP. Pro získání virtuální měny od společnosti European Games Group AG platí zvláštní podmínky společnosti a její poučení o odvolání.

 7. Pravidla hry
  1. Možnosti komunikace zprostředkované webovými stránkami a nabídkami služeb slouží uživateli k zábavě a hře. Zneužití pro osobní účely (jako např. reklama, vyjadřování politických či náboženských názorů) je zakázáno.

  2. Uživatel souhlasí s tím, že na všech komunikačních kanálech společnosti Playata GmbH nebude společnost PLAYATA akceptovat žádné zprávy, příspěvky či ostatní obsah, jež obsahují následující:

   • Nadávky, vulgární, obscénní výrazy či sexuální obsah, ať už výslovné či naznačené;

   • Náboženské, politické či společenskopolitické názory;

   • Urážlivé, pomlouvačné, hanlivé, výhrůžné či jiným způsobem obtěžující náznaky, komentáře a/nebo obrázky;

   • Nevhodná jména herních postav či uživatelských účtů v souladu s těmito VOP; v tomto případě je společnost PLAYATA oprávněna vedle opatření uvedených v § 8 oddíl 2. i ke smazání takových nevhodných jmen či k přejmenování jako mírnějšímu opatření;

   • Materiály třetích stran chráněné autorským právem či ochrannou známkou bez jejich výslovného písemného souhlasu;

   • Zjišťování hesel stejně jako osobních informací o dalších uživatelích (např. příjmení, adresa, telefonní číslo, datum narození atd.);

   • Odkazy na komerční internetové stránky třetích stran;

   • Reklamy včetně loterií, soutěží či jiných výherních her;

   • Cheatovací či hackovací programy, informace či odkazy vedoucí k takovým programům či internetovým stránkám, které tvrdí, že jsou na nich takové programy k dispozici, a které zneužívají uživatelská hesla; nebo

   • Informace, jež nejsou podle rozhodnutí společnosti PLAYATA přiměřené věku či jsou nevhodné pro tuto internetovou stránku.

  3. Uživatel, jenž zveřejňuje nějaký obsah, je sám zodpovědný za to, že tento nepoškozuje žádná práva, zejména autorská práva třetích stran. V tomto smyslu ručí uživatel za veškeré výhrady vůči třetím stranám sám a bezprostředně. Pokud by na společnost PLAYATA byla na základě takového obsahu zveřejněného některým uživatelem vznesena stížnost, zbavuje uživatel společnost PLAYATA jakýchkoliv výloh tímto vzniklých, jelikož za toto porušení pravidel je zodpovědný on sám.

  4. Je zakázáno vědomě rušit dialog mezi uživateli např. opakovaným přerušováním konverzace mezi členy, obtěžováním či vyvoláváním rozepří nebo nevraživosti. Zprávy, které si uživatelé ve hře posílají, nejsou soukromé, nýbrž veřejné. Uživatelům je proto doporučeno nesdělovat žádné osobní informace jako jsou adresa, e-mailová adresa, příjmení, telefonní číslo, fotografie, přihlašovací jména k programům pro internetovou komunikaci a jiné. Z důvodů ochrany uživatele společnost PLAYATA důrazně doporučuje nesdělovat takové údaje. Vznikne-li podezření na to, že se někteří uživatelé pokoušejí získat od dalších uživatelů takové osobní informace, měla by společnost PLAYATA být informována prostřednictvím e-mailové adresy support@herozerogame.com.

  5. Společnost PLAYATA upozorňuje na skutečnost, že nelze mít kompletní dohled nad obsahem uveřejňovaným uživateli. Samozřejmě probíhají namátkové kontroly a uživatelé mají navíc možnost nahlásit přestupky ostatních. Společnost PLAYATA pak skutečnost co nejrychleji prověří a případně obsah upraví či smaže.

  6. Nárok na poskytnutí komunikačních kanálů nevzniká.

  7. Uživateli není dovoleno využívat chyby v programu (tzv. bugy) k vlastnímu prospěchu. Nalezené chyby je nutno hlásit na e-mailovou adresu support@herozerogame.com.

  8. Uživateli je zakázáno používat jakékoliv prostředky či programy způsobující přenášení nadměrného množství dat (tzv. traffic) či negativně ovlivňující průběh hry. Zejména jsou zakázány automatické či poloautomatické skripty spouštějící vyhledávání v databázi či uvádějící do chodu herní mechanismy. Stejně tak je zakázána jakákoliv manipulace s daty uloženými na serveru.

 8. Virtuální právo provozovatele
  1. Všechny zde uvedené nabídky služeb a/nebo aplikace spadají pod virtuální právo společnosti PLAYATA. Tím se rozumí právo provozovatele internetové stránky a/nebo služby kontrolovat, zda uživatel této internetové stránky a/nebo služby dodržuje VOP, a při jejich porušování přijmout příslušná opatření. Společnost PLAYATA si v případě nutnosti vyhrazuje právo na neomezené využití virtuálního práva provozovatele.

  2. Poruší-li uživatel některé z pravidel těchto VOP, obzvláště pravidla hry, příp. kodex chování, uvedená v § 7, je společnost PLAYATA oprávněna dotyčný obsah i uživatele a/nebo herní postavy zablokovat, smazat, a/nebo uživatele přechodně či v rámci zachování adekvátnosti trvale vyloučit ze hry a/nebo smazat jeho účet za účelem ochrany ostatních uživatelů. V takovém případě nepřísluší uživateli vrácení či jiná náhrada již provedené platby. Je v zásadě přijatelné, aby společnost PLAYATA informovala uživatele před zavedením výše jmenovaných opatření a umožnila mu tak objasnění či nápravu prohřešku. Informovat uživatele není záhodno v případě, že by v důsledku toho mohly vzniknout škody společnosti PLAYATA, společnosti European Games Group AG či třetím stranám. Je-li uživatel zablokován, není mu dovoleno zapojit se do hry opětovně s jinou herní postavou.

 9. Autorská práva a právo duševního vlastnictví
  1. Všechna vlastnická, uživatelská či jiná práva duševního vlastnictví související s nabídkou služeb jsou v gesci společnosti PLAYATA či jsou chráněna ve prospěch třetích stran. Uživatel smí jemu poskytnutý obsah využívat pouze v rámci nabídky služeb. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti PLAYATA není žádnému uživateli dovoleno používat, kopírovat, ukládat, přepracovávat, dekompilovat, zpětně analyzovat (zákaz tzv. reverzního inženýrství) a/nebo distribuovat obsahy hry jako např. texty, obrázky, grafiku, postavy, loga, hudební díla, tóny, sekvence tónů, videa, programy, softwarové kódy a další informace, jež nespadají pod využívání nabídek služeb společnosti PLAYATA. Uživateli je povoleno umisťovat na internetové stránky provozované společností PLAYATA odkazy, pokud tyto slouží výhradně jako křížové odkazy. Společnost PLAYATA si však vyhrazuje právo tento souhlas odvolat. Dovoleno však není integrovat či zobrazovat internetové stránky provozované společností PLAYATA či jejich obsahy ve formě hypertextového odkazu v rámečku. Na umístění zapuštěných odkazů (tzv. in-line linků) a odkazů v rámečku (tzv. frame linků) bude tudíž nahlíženo jako na protiprávní použití.

  2. Totéž platí i pro práva na ochranu jména a další práva na ochranu známky. Jakékoliv použití mimo nabídky služeb, obzvláště v obchodním styku, je bez výslovného písemného souhlasu zakázáno. Toto platí především pro případné k prodeji určené zboží.

  3. Společnost PLAYATA výslovně upozorňuje na následující: pokud by uživatel nabízel na internetu za úplatu na prodej svůj účet nebo jeho části, představovalo by toto jednání kromě porušení zásadních součástí těchto podmínek použití též porušování autorských práv a práv na ochranu známky, kteréžto jednání bude stíháno na náklady uživatele.

 10. Doba trvání smlouvy a výpověď
  1. Instalací, registrací či dalším využitím nabídky služeb se uzavírá licenční smlouva mezi společností PLAYATA a uživatelem na dobu neurčitou.Uživatel může smlouvu kdykoliv okamžitě a bez udání důvodu vypovědět smazáním aplikace, svého účtu či prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu support@herozerogame.com . V důsledku výpovědi budou všechny uložené informace o uživatelově účtu, jež jsou dle zákona o ochraně údajů relevantní, vymazány. Mezi ně patří mj. e-mailová adresa uživatele.

  2. Společnost PLAYATA může smluvní vztah s dvoutýdenní výpovědní lhůtou kdykoliv bez udání důvodu ukončit.

  3. Právo na okamžité ukončení ze závažných důvodů zůstává nedotčeno. Společnost PLAYATA je oprávněna k okamžité výpovědi především, nikoliv však bezvýhradně, v případech uvedených v § 11 oddíl 1. těchto VOP.

  4. Ukončení ze strany společnosti PLAYATA musí proběhnout písemně či v textové podobě (e-mailová zpráva či systém zpráv je považován za dostačující).

 11. Sankce a okamžité zrušení/vyloučení ze hry
  1. Společnost PLAYATA může s okamžitou platností znemožnit uživateli hraní hry a vyloučit jej z nabídky služeb především v případech, že tento

   • zakládá více účtů nebo převede svůj účet na třetí stranu v rozporu s § 3 oddíl 2, § 3 oddíl 3 a § 3 oddíl 5.

   • využije svůj účet pro komerční účely či pro reklamu v rozporu s § 3 oddíl 4.

   • zneužije přihlašovací data ostatních uživatelů v rozporu s § 3 oddíl 8.

   • pro užití hry používá anonymizačních služeb či pomocí softwaru a jiných zařízení provádí manipulativní zásahy v rozporu § 3 oddíl 11 a § 3 oddíl 12.

   • poruší pravidla hry uvedená v § 7 a pokračuje v tomto jednání i po udělené výstraze. V případě závažného přestupku není nutno uživateli udělovat výstrahu předem, existuje-li dle společmnosti PLAYATA důvodné podezření na pokračující porušování pravidel.

   • poruší autorská práva a další práva duševního vlastnictví třetích stran uvedená v § 9.

  2. V méně závažných případech, přičemž aktuální posouzení je čistě v gesci společnosti PLAYATA, lze na uživatele uvalit namísto vyloučení ze hry herní interní sankci, např. ve formě snížení herní úrovně. Uživatel nemá nárok požadovat, aby byl namísto vyloučení ze hry potrestán snížením herní úrovně.

 12. Omezení odpovědnosti a zproštění odpovědnosti skrz uživatele
  1. Společnost PLAYATA poskytuje možnost využívat nabídek služeb bezplatně a ručí tak v souladu s právními předpisy pouze za úmyslné prohřešky a hrubou nedbalost.

  2. Společnost PLAYATA neručí za neoprávněný přístup, nabytí informací, šíření či zneužití osobních dat, předaných v rámci nabídky služeb, třetí stranou (např. skrze neoprávněný přístup hackerů) a též neručí za informace uveřejněné uživateli ani za obsahy internetových stránek zveřejněných třetí stranou. Znění § 12 oddíl 1 se tímto nemění.

  3. Zrušíte-li svůj uživatelský účet v souladu s § 10 oddíl 1, neručí společnost PLAYATA za ztrátu dat (nejvyšší skóre, získané předměty atd.) vztahujících se k herním postavám. Odpovědnost za ztrátu dat se typicky omezuje na obvyklé úsilí vyvinuté na obnovu dat, jehož by bylo použito při běžném zálohování uživatelem.

  4. Nelze zaručit, že komunikace po internetu bude při současném stupni technického vývoje vždy probíhat bezchybně a/nebo bude vždy k dispozici. Společnost PLAYATA neposkytuje sebemenší záruku, že funkce nabídek služeb včetně využití nadstavbových prvků jsou prosty technických chyb či že budou nabídky služeb neustále k dispozici.

  5. V případě poškození práv třetích stran, obzvláště práva duševního vlastnictví (např. autorského práva či práva na ochrannou známku), k němuž dojde kvůli či v souvislosti s obsahy, jež jste Vy či jiný uživatel šířili či jinak k nim umožňovali přístup či jež byly způsobeny porušením těchto VOP, musíte zbavit společnost PLAYATA, společnost European Games Group AG, jakož i všechny sesterské společnosti, zaměstnance a subdodavatele společností PLAYATA a European Games Group AG po prvním vybídnutí všech nároků a dalších pohledávek třetích stran (včetně nákladů s tím spojených, jako jsou např. přiměřené náklady na právní služby a soudní výlohy), jelikož jste za tuto škodu zodpovědni.

 13. Ochrana dat
  1. Společnost PLAYATA vždy dodržuje platné předpisy o ochraně dat. Týká se to zejména ochrany osobních dat, která uživatel poskytuje během využívání nabídek služeb či při registraci. Podrobnosti vyplývají z ustanovení o ochraně dat, jež jsou kdykoliv k nahlédnutí, ke stažení a vytisknutí v aktuálně platném znění pod tímto odkazem.

 14. Závěrečná ustanovení
  1. Nařízení, lišící se od těchto VOP, či Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele budou uplatněny pouze tehdy, schválí-li společnost PLAYATA jejich platnost písemně předem.

  2. Společnost PLAYATA bude uživatele informovat v případě, že by se tyto VOP měnily či upravovaly. Toto sdělení bude obsahovat nové znění VOP stejně jako (budoucí) datum nabytí platnosti. Takové sdělení bude každé změně předcházet (prostřednictvím e-mailu či systému zpráv) šest týdnů předem. Uživatel může vůči pozměněným VOP vznést námitku. Jestliže nevznesete námitku proti této změně do šesti týdnů po přijetí oznámení, platí změny jakožto Vámi přijaté. Ve zmíněném sdělení bude společnost PLAYATA uživatele výslovně informovat o jeho právu vznést námitku, o lhůtě na vznesení námitky a o následcích nevznesené námitky. Tento mechanismus změn platí pouze při oprávněném zájmu společnosti PLAYATA na změnách (kupříkladu přizpůsobení se pozměněným zákonům či novým soudním pravomocem) a v žádném případě neplatí pro změny primárních povinností zúčastněných stran.

  3. Pozbyde-li toto ustanovení či jiné ustanovení podmínek použití platnosti, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude konsensuálně nahrazeno smluvními stranami takovým ustanovením, které je nejblíže hospodářským účelům neplatného ustanovení právně učinným způsobem. Výše uvedená nařízení platí odpovídajícím způsobem v případě mezer v nařízeních.

  4. S výjimkou kolizních norem platí právo Spolkové republiky Německo. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. Jazykem smlouvy je němčina.

  5. Nejste-li soudně příslušní v Německu, nebo pokud se po ukončení smlouvy budete stěhovat do zahraničí nebo Váš pobyt není v době podání žaloby znám, je sídlem soudu pro všechny spory Mnichov. Společnost PLAYATA je nadto oprávněna podat žalobu v místě sídla soudu uživatele.

Nürnberg, 17. August 2015


Playata GmbH

Vordere Sterngasse 4/6

D-90402 Nürnberg


The European Commission offers an Online Dispute Resolution (ODR) Platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumers can use this platform to resolve disputes. However, we are neither obliged nor willing to participate in a dispute resolution procedure before a consumer mediation entity.